Terug

  • Ruim assortiment
  • Scherpe prijzen
  • Verkoop, Verhuur & Uitleen

Privacy Policy

Privacybeleid Motion Mobility

http://www.motionmobility.nl

Over ons privacybeleid

Motion  Mobility geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van)  onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Motion Mobility. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle  voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke  gegevens over u door ons worden verzameld, waar  deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke  voorwaarden

deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan  u uit op welke  wijze  wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke  rechten u heeft  met betrekking tot de door u aan  ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft  over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt  de contactgegevens aan  het einde  van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen  op welke  wijze  wij uw gegevens verwerken, waar  wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress/WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan  ons beschikbaar stelt,  worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft  toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies  om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen  persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich  het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen  om de dienstverlening verder  te verbeteren.

WordPress hosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor BHosted. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan  ons beschikbaar stelt,  worden met deze partij gedeeld. BHosted heeft  toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander  doel. BHosted is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data  te voorkomen.

Webhosting

BHosted

Wij nemen  webhosting- en e-maildiensten af van BHosted. BHosted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen  persoonsgegevens. BHosted heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. BHosted is op grond  van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

BHosted

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van BHosted. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel  mogelijk te voorkomen. BHosted heeft  geen  toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van)  de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres  en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals  uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich  het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder  te verbeteren en in het kader  daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond  van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review  achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review  aan  uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review  te geven. In

het geval dat wij u uitnodigen om een review  achter te laten delen  wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel  met het doel u uit te nodigen om een review  achter te laten. WebwinkelKeur heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich  het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor  hebben wij aan  WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle

hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres  en woonplaatsgegevens met PostNL  delen. PostNL  gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL  onderaannemers inschakelt, stelt PostNL  uw gegevens ook aan  deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan  deze partijen ter beschikking.

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres  en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan  deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

MoneyBird

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen  uw naam, adres  en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft  de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van)  onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel-  en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Amazon

Wij verkopen (een deel van)  onze artikelen via het platform van Amazon. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Amazon uw bestel-  en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct  verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later  moment  contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor  expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan  boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond  van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder  te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen  persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Motion  Mobility op grond  van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen  van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar  wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.  Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar  bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond  van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter  geen  toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar  aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond  van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft  u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich  op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel  naar  uw bij ons reeds  bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander  e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich  te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft  te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  in te zien.  U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle  gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich  hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  te laten aanpassen. U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  te beperken. U kunt een verzoek  met die strekking doen aan  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft  niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon  of daartoe herleidbaar zijn,  door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek  met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle  gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft  in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Motion  Mobility. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan  u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft  bovendien het recht om niet aan  geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze  dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem  dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies  geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,  als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond  van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze

gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies  is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt  u echter  altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft  voor de wijze  waarop wij reeds  verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Motion Mobility

Noordeinde 136 1121AL Landsmeer Nederland (020) 250-4525 [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken

  1. heer Azdad
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box